Hipertenzija 3 laipsnio rizika 4 CHS 1

Širdies nepakankamumas. Lėtinis širdies nepakankamumas. Lėtinio širdies nepakankamumo pristatymas

Redakcijos nuomonë nebûtinai sutampa su straipsniø autoriø nuomone. Redakcija uþ reklamos turiná ir kalbà neatsako.

hipertenzija 3 laipsnio rizika 4 CHS 1 vaistai nuo hipertenzijos ir širdies nepakankamumo vaistai

Visi þurnale minimi vaistai turi bûti vartojami, atsiþvelgiant á naujausià vaistø vartojimo informacijà. Visos ar bet kurios þurnale spausdinamos medþiagos dalies dauginimui ir platinimui bet kokia forma ir priemonëmis ne asmeniniams tikslams bûtinas raðtiðkas leidëjo sutikimas.

Maketavo V. Viluèio ámonë 09 Kozlova J. Sukockienë E. Puteikis K. Gavrilova A. Bukina V. Þemgulytë G. Jesmanas S.

Kozlova Lietuvos sveikatos mokslø universiteto Kauno klinikos, Neurochirurgijos klinika Santrauka.

Gyventojų atranka Anotacija Šio tyrimo tikslas buvo išanalizuoti aukšto kraujospūdžio nustatymo, valdymo, kontrolės ir susijusius veiksnius tarp gyventojų, besinaudojančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugomis Pekine. Mes tikrinome HBP asmenims nuo 50 metų ar vyresniems, kuriems buvo suteikta pagalba keturiuose Pekino chirurgijos skyriuose. Apskritai hipertenzijos kontrolės dažnis buvo didesnis, kai supratimo apie hipertenziją ir gydymo dažnis buvo didesnis pogrupiuose, suskirstytuose pagal skirtingus sociodemografinius ir rizikos veiksnius, išskyrus antsvorio ir nutukimo pogrupius. Gyventojų hipertenzijos kontrolė gali būti pagerinta didinant sąmoningumą ir gerinant hipertenzijos gydymą ŠKL.

Moyamoya liga MML — reta smegenø kraujagysliø patologija, pasiþyminti vidiniø miego, priekiniø ir viduriniø smegenø arterijø uþakimu, vystantis kolateraliniam smulkiøjø kraujagysliø tinklui. Tinklalapio apie retas ligas orpha. MML labiausiai paplitusi tarp azijieèiø, taèiau pavieniai atvejai nustatomi visame pasaulyje. Kliniðkai pasireiðkia smegenø iðemija dël kolateralinës kraujotakos nepakankamumo insultas arba PSIP arba hemoragija dël patologiniø kolateraliø smulkiø aneurizmø plyðimo.

Retai ði liga gali pasireikðti gydymui atsparia epilepsija, migrena. KT ar MRT angiografija galima aptikti smulkiø kolateraliø tinklà.

Auksinis diagnostikos standartas — selektyvi intraarterinë angiografija. Medikamentinis gydymas nëra efektyvus ir skiriamas tik perioperaciniu laikotarpiu arba simptomiðkai.

hipertenzija 3 laipsnio rizika 4 CHS 1 2 laipsnio hipertenzija 2 rizika, ką tai reiškia

Chirurginio gydymo tikslas — revaskuliarizacija paþeistame smegenø kraujotakos baseine. Raktaþodþiai: Moyamoya liga, iðemija, angiografija, revaskuliarizacija.

Ði liga — XX a. Pirmà kartà ji buvo apraðyta praëjusio amþiaus 6-ajame deðimtmetyje Japonijoje.

Paþangiø diagnostikos metodø ádiegimas leido nustatyti pavienius MML atvejus ir Lietuvoje. MML gali bûti vaikø ir jaunø suaugusiøjø iðeminio smegenø insulto ar vyresniø pacientø smegenø kraujosruvos prieþastis.

Taèiau dël ligos retumo ir informacijos lietuviø kalba apie jà stokos ji daþnai nediagnozuojama. Jis yra didesnis Azijoje, palyginti su JAV: —89 ir atitinkamai.

hipertenzija 3 laipsnio rizika 4 CHS 1 hipertenzijos gydymas liaudies receptai

Literatûros duomenimis, ligà lemia genetiniai veiksniai. Atlikus vieno nukleotido polimorfizmo tyrimus 72 japonams su MML ir 45 sveikiems savanoriams, nustatytas statistiðkai patikimas ryðys tarp MML ir 17qki-ter regiono RNF lokuso. RK [1].

Priežastys

Sergantiesiems MML nustatytos daþnesnës lygiøjø raumenø alfa-aktino ACTA2 mutacijos, kurios taip pat sukelia vainikiniø kraujagysliø ligà, miokardo infarktà, insultà ir krûtininës aortos patologijà [2].

Taip pat yra duomenø, kad liga gali bûti autoimuninës kilmës: pacientams su MML nustatomas teigiamas reumatoidinis faktorius ir citoplazminiai antikûnai prieð neutrofilø mieloperoksidazæ MPO-ANCA [3]. Be to, pastebëtas pakitusiø kraujagysliø intimos aktyvumas, nustatytas taikant antikûnus J. Kozlova prieð nestinà [4].

Vieno Japonijoje atlikto tyrimo duomenimis, þmoniø, kuriems MML pasireiðkë vyresniame amþiuje ne vaikystëjekaulinis vidinës miego arterijos kanalas daþnai bûna siauras, dël to vystosi kraujagyslës uþakimas [5].

Lėtinis širdies nepakankamumas

Labai retais atvejais MML gali bûti antrinë. Apraðytas atvejis, kai liga iðsivystë 12 m.

hipertenzija 3 laipsnio rizika 4 CHS 1 hipertenzijos 1 laipsnio rekomendacijos

Taip pat átariama, kad infekcija atlieka nemaþà vaidmená ligai atsirasti. Kai kurios studijos nurodo ryðá tarp ligos ir Epstein-Barr viruso infekcijos. Ligà pridisponuoja autoimuniniai procesai, galvos traumos. Liga gali atsirasti ir iki tol visiðkai sveikiems individams.

hipertenzija 3 laipsnio rizika 4 CHS 1 kaip vartoti išrūgas nuo hipertenzijos

Taèiau keliø ligø atveju daþnai kartu hipertenzija 3 laipsnio rizika 4 CHS 1 ir MML. Klinikiniams simptomams bûdingas ir geografinis pasiskirstymas. Vaikams iðeminiai insultai yra daug daþnesni nei PSIP. Manoma, kad taip yra todël, kad dël amþiaus vaikams bûna sunkiau apibûdinti PSIP simptomus, kas lemia vëlyvà diagnostikà ir didesnæ iðeminio insulto rizikà [10].

Pastebëta, kad iðemijos paþeistos sritys skiriasi priklausomai nuo paciento amþiaus: suaugusiesiems smegenø infarktas daþniausiai ávyksta akytosios medþiagos srityje, vaikams ir jaunuoliams iki 20 m.