Paieškos rezultatai

Csiro širdies sveikatos programa

Antano pa ra p. Jurgio parap. Utarninke, 24 vasario Melrose Park. Pasekmes vasario 16 d. Jtirigo parap. Toje dienoje buvo švenčiama Lietuvos Nepriklausomybės Šventė; pakėlimui sužadinimui kitu link tėvynės jausmų, buvo pritaikinta programa vaidimnt "Išeivį". Gi ant rytojaus, užrašinėtojai pridavę sumą parduotų L L. Galima sakyti Bridgeiportiečiai gražiai atsižymėjo ir. Lietuvos Nepriklausomybės Šventės vakaras daug suteikė Lietuvai, o sykiu ir lietuvių dvasiai.

Gaila, kad buvusis iki šiol erd-! Vienas iš Komitetu. Jonas Žilius.

Jonas Žilius negalėjo atsilankyti Cbicagos lietuvių kolonijose. Vasario 17 d. Pasiuntiniai — Jonas Vįleišis ir Majoras Povilas Žadeikis — tarėsi žymesniais ir turtingesniais Chicagos žydais viename k baube, l'uvo kalbama apie Lietuvos likimą ir suteikimą Lietuvai paskolos.

ĄŽUOLAS

P-s Jonas V'. M u su eiiė jau netoli. Beliko tik kelios dešimtys valandų iki mūsų Tėvynė-Lietuva per savo Pasiuntinius prabils j mus: Sunai, Dukterys! Aš jus penėjau, gi a u tižiau prie savo krutinės Skiepijau j jūsų širdis daile margais, kvepenčiomis gėlėmis puoštais laukais. Raminau priespaudos pravirkdintas širdis paukščiu giesme. Tėvynės daina Tr nėra albejonės, kad Rridgeportiečiai savo dosnumą neparodys.

Jų darbu vaisiai jau garsiai skamba. Jei jie, apvaikščiodami Lietuvos Xefpriklausomybės Šven te didžiulvje "Mildos" teatre, kur visai nebuvo agitavimo, skatinimo pirkti L, T. P»onų, išpirko net n v. Jurgio parp. Valio, Pridgeport'ečiai! Kitiems jus nepavyti.

sūrus nuo hipertenzijos

Vakar vas d. Misija, kartu su palydovais, skerdyklose valgė puikius pietus. Ketverge, vasario 19 d. Bus parodavimai, firevvorks, ir t. Maloniai yra kviečiami lietuviai. Visi žmonės malonės sivsirinkti prie Šv. Antano parap. Iš ten maršuosime pasitikti misijos.

Visi dalyvaukite tose iškilmėse, nes išvysite ir išgirsite ką pakalbės Laisvos ir. Išklausius raportus visų komiteto narių, pasirodo, jog nuo sausio 11 d.

Paskolos už £2, Užrašinėtojai paskirti riti per stubas nurodytuose distriktuose nusiskundžia, kad daugumas lietuvių griežtai neatsisako pirkti Bonų, bet, anot jų pačių, pirksim vėliau, arba rašysim laišką j Lietuvą, paklausti ar ten yra reikalinga ta Laisvės paskola.

hipertenzija ir sutartinė paslauga

Žinoma užrašinėtojams yra įsakyta, kad užrašytų kiekvieno tokio pavardę kaip ir tų, kurie griežtai atsisako pirkti; o kada L, L. Paskola bus užbaigta, tai Į tuomet Melro. Vietinis komitetas dar to nedarė, kaip prisakyta nuo Lietuvos Finansinės Misijos. Mes lietuviai patys tu rime suprasti reikalingumą ir svarbą paskolos. Žinoma, ateityje, parvažiavus Į Lietuvą bus linksma gyventi laisvoje Lietuvoje, tik tiems, kurie bus prisidėję kuom nors Ją ginti.

Bet kągi tu. Nelauk rytojaus, -gali but pervėlu. Pardavinėtojas L. Town of Lake. Vytauto Gvardijos, nedėlimje. Elias svet. Wood gat. Vaimėjimas trijų daiktų. Durįs atsidarys 5 vai. Todėl visus lietuvius meldžiame atsilankyti, o ištiesti nesigailėsite. Pardavinėtojai serijų malonėkit tą vakarą ankščiau pribūti ir jpriduoti serijas, kad komitetai spėtų sutvarkyti išlaimėjimą. Lietuviai Ex-kareiviai Melrose Parko.

Kadangi Lietu-vos Misija atvažiuos j Melrose Park utarninke. Misiją tinkamai priimti, ypatingai j kad šios Csiro širdies sveikatos programa narys. ŠiuoMii visi f. Kareiviai buv.

Pirmo Pulko Chicagoje. Pinigai guli be jokios naudos. Visi buvusieji to pulko nariai kviečiami būtinai pribūti "Lietuvos" svetai nėn. Morgan gatvė, lygiai 9 vai. Yipat ingai y. Ežerskio svet. Paulina gat. Visi nariai ir narės privalote būtinai atsilankyti.

Parkauskas, rast. Laikraščiai iš Csiro širdies sveikatos programa. Tikros žinios iš Lietuvos žmonių gyvenimą galima rasti darbo žmonių reikalams pašvęstuose laikraščiuose. Mokslo, literatūros, politikos pažangus laikraštis. Tai tąst senojo "Varpo" iš Tilžės, kuris ėjo dar lietuviu spaudos uždraudimo metais. Pildantis kareiviškas užduotis bukite apsirengę pilnoj uniformoj; nepildantis kareivišku! Priėmime Lietu-J vos Fin. Misijos" dalyvausime lybiai vai. Susirinkimas atsibus pėtnyčioj, vas. Kareivių 4-la kuopa.

energetinių gėrimų hipertenzija

L- Įlomi Pardavimo Komiteto atsibus ketverge, vasario 19 d. K- Enčeris, Rast. Pašportus jums gaus, Laivakortes parduos, Tncomc Taxns aprūpins.

Medicinos knygos

Ilalsted St. Mes apdraudžiame inšiuriname i siuntinius ,nuo musų sklado, Greenwich Street. Apdraudžiame nuo ugnies, sugedimo tavoro, pavogimo, paskandinimo laivo ir karišku periškadu. Taigi jūsų siuntiniai būtinai liksis persiųstj jusų broliams ir gentims, bet jeigu kas atsitiktų su siuntiniais, tai gausite pinigus atgal.

Vyrai savo sveikatos problemas pradeda spręsti per vėlai Diagnozė Alfa.

Taigi neatidėliokite pašelpos siuntimo savo broliams Lietuvoje, nes iie jusų pašelpos didžiu balsu šaukiasi ir i su didžiausiu nekantrumu'laukia; sių- skite jiems pagelba ir apginkite juos nuo bado ir šalčio. Chicago, Mes dirhame dieną ir naktį kad išpildžius užsakymus, ir mes tikime, kad dabar visi vertelgos turės užtektinai musų išdirbtų vaistų.

Trinerio Amerikoniškas Eli'csiras Kartus Vynas yra nepalyginamas.

Išvalo vidurius be gnaibymo arba kitokių nesmagių ligų pagerina ape titą ir visos sistemos virve. Trine-j rio Angelik'a Kartus Vynas yra tik i ras Tonikas vra tikras atgaivinto- j jas sveikatos energijos ir dėlto ne-apiprekiuojamo-s vertės sveikstantiems.

Csiro širdies sveikatos programa šaltį ir kosulį remties ant Trinerio Kosulio Sedative bet kuon. Ona Strugauskaitė po vyrų Stan I čiukienė, 23 metų amžiaus mirė, utarninke, vas. Paliko dideliame nuliudime vyra Leoną, du broliu, viena seserį ir motiną. Laidotuvės atsibus pėtnvčioje, vas. Jurgio bažnyčią iš bažnyčios j Šv- Kazimiero kapinės. Giminės ir pažinstami esate kviečiame dalyvauti laidotuvėse. Lauerman Bros.

Page 4 — Lietuva 19 February — Illinois Digital Newspaper Collections

Ashland Ave. Stewart Parsiduoda pigiai. Kreipkitės Cottage Grove Ave. Chicago, IIIReikia mokinių pagelbininkų moulderių ir korių dirbėjų.

hipertenzija augmenija

Turi būti tarpe kos ir 2nmų metų amžiaus. Geras mokestis ir greitas pakėlimas.

Vyrai savo sveikatos problemas pradeda spręsti per vėlai

Gera proga išmokti gerai apmokamą amatą. Atsišaukite, Jas. Brady Foundry Co. Del pilnos informacijos kaslink šitos didžios ir retai pasirodančios progos, rašykite mums, o mes prisiusime jums knygytę, kuri parodys jums ukes vietą, gelžkelitis, miestus ir vaisių užderėjimą. Csiro širdies sveikatos programa agentų. Leibovitz Persikėlė iš VV. Marshfield Ave. Jis yra ofise nuo 10 ryto iki 8 vai. Leavitt St. Telefonas Canal Vai: 1 lLi 5 ir 7 iki 9 vai. Gyvenimo vieta: W. Telefonas McKlnley Valandos Iki 10 ryto.

Ofisas ir laboratorija: W. JOHN N. Marshfield Vai. Lauksiu per visą dieną Subatoj. Taipgi atvesiu daug medaus svie sto sūrių nno fartnų.

  1. NPY koncentracija plazmoje suaugusiesiems padidėja streso metu.
  2. Dietinio maisto receptai sergant hipertenzija
  3. Knygos apie mediciną, sveikatą

Box c 6 llart Hipertenzija progresuoja. Pajieškau Jono Balčiūno, kaimo Va ronių.

Pašventinės valsčiaus, šianliii apsk. Kauno rėdybos. Turiu svarbi] reikali.

NEUROPEPTIDH Y (NPY) DALYVIAI CARDIOVASCU-LAR REGLAMENTE NAUJUOSE LAMBE

Tis pats ar kas ji žino rr. Chicago Reikia merginu if viduramžio moterų prie lengva u s dirbtuvės dar bo. Pastovus darbasMueller Bros. Pok St. SASS W.

geriausi vaistai nuo hipertenzijos be šalutinio poveikio